El Registre de Béns Mobles té com a objecte la publicitat dels drets reals derivats d’actes i contractes relatius a béns mobles. Es configura com un Registre de titularitats i de gravàmens, així com de condicions generals de la contractació.

El Registre de Béns Mobles és també el competent per a donar publicitat de la titularitat jurídica, les reserves de domini i els gravàmens o les limitacions de disposició imposats sobre els béns.

Està integrat per les següents seccions classificades per raó de l’objecte:

Vaixells i aeronaus

S’inscriuen els contractes de compravenda, hipoteca, lísing i qualssevol contractes, anotacions d’embargament i la resta de gravàmens sobre vaixells i aeronaus.

Maquinària industrial, establiments mercantils i béns d'equip

En ella s’inscriuran les hipoteques mobiliàries sobre maquinària industrial o establiments mercantils, així com les anotacions d’embargament i la resta de gravàmens sobre tals béns.

Garanties reals

En ella s’inscriuen les hipoteques mobiliaries i peces sense desplaçament sobre drets de propietat industrial i intel·lectual, així com les peces sense desplaçament de possessió sobre collites, fruits, animals, etc.

Automòbils i altres vehicles de motor

És la secció on s’inscriuen les vendes a terminis, lísing, renting i qualssevol contractes, anotacions d’embargament i altres gravàmens sobre automòbils i vehicles de motor.

Altres béns mobles registrables

Ací tindrien cabuda els contractes i gravàmens sobre altres béns tals com a títols valor nominatius, llicències de pesca o unes altres de caràcter administratiu susceptibles de transmissió.

Registre de condicions generals de contractació

En ella es dipositen les condicions generals dels contractes i s’inscriuen les sentències judicials que els afecten.

Obres i Enregistraments audiovisuals

Ací s’inscriurien, amb eficàcia enfront de tercers, de les obres i enregistraments audiovisuals, els seus drets d’explotació.

Preguntes més freqüents

Qui pot presentar documents en l'RBM?

Qualsevol persona, segons establixen els articles 6 de la Llei Hipotecària i 39 del Reglament Hipotecari.

Quan?

El Registre estarà obert al públic, a tots els efectes, inclòs el de presentació de documents, els dies hàbils des de les nou a les dèsset hores, excepte el mes d’agost i els dies 24 i 31 de desembre, que romandrà obert des de les nou a les catorze hores. Els dissabtes romandrà tancat.

Cal fer provisió de fons per a la presentació d'un document?
NOTES SIMPLES 11,50 EUROS
CERTIFICACIONS 60 EUROS
EMBARGAMENTS Y LES SEUES CANCEL·LACIONS 50 EUROS
CONTRACTES 50 EUROS
CANCEL·LACIONS RESERVES DOM.- LEASING 30 EUROS

Les escriptures presentades en el Registre de Béns Mobles no requeriran provisió de fons.

La provisió de fons per als documents presentats en esta Oficina es realitzarà en la pròpia finestreta de la mateixa i la dels documents rebuts per correu o per via fax, haurà d’efectuar-se en el compte ES95 2100 9108 2102 0007 8007, acreditant-se per mitjà de còpia del justificant del dit ingrés que s’acompanyarà a la documentació remesa.

Quin és el termini de despatx dels documents que accedixen al Registre?

Les notes simples i les certificacions s’expediran en un termini de 3 dies. (article 34 de la Ordre de 19 de Juliol de 1999).

La resta de documents es despatxaran en un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la data de l’assentament de presentació.

Pot sol·licitar-se urgència en el despatx d’un document de forma expressa en presentar-lo, la qual serà atesa si les circumstàncies de l’oficina així ho permeten, i en este cas el termini pot reduir-se a 2 dies per a les sol.licituds de certificacions i 4 dies per a la resta de documents.

Quins requisits, en principi, es necessiten per a presentar qualsevol tipus de document?

Publicitat formal: notes i certificacions. Se sol·licita mitjançant instància subscrita pel sol·licitant, persona física, amb indicació de les seues circumstàncies personals i l’objecte sobre el qual es demana la informació. S’expedirà en un termini de 3 dies.

Cancel·lacions per pagament i exercicis d’opció de compra: S’hi ha de presentar carta de la financera amb firma reconeguda i segell de l’entitat en què es faça constar que sol·licita la cancel·lació de la reserva de domini o que s’ha exercitat l’opció de compra per l’arrendatari financer, i la sol·licitud de la inscripció del domini a favor del comprador o l’arrendatari financer.

Pot cancel·lar-se per caducitat la reserva de domini constituïda a l’empara de les normes de l’Ordenança de 1982, si no es va inscriure en el Registre de Béns Mobles i haguera transcorregut un any des del pagament de l’últim venciment.

Contractes: tant els contractes de finançament com els de lísing poden accedir al Registre bé amb les firmes de tots els intervinents en tots els fulls o bé per estar intervinguts per notari.

Escriptures: hi ha de constar justificació d’haver-se sol·licitat o practicat la liquidació dels tributs corresponents a l’acte que es pretén inscriure (article 86 del Reglament del Registre Mercantil).