Avís legal

TITULARITAT

www.rbmvalencia.org és un domini d’Internet, el del qual titular és Luís Orts Herranz, amb número d’identificació fiscal 22609541N, i seu social en Plaça América nº2 2ºA, 46004 – València (Telèfon: 963898486, correo electrònic: valencia@registrobienesmuebles.org). Es prohibix la reproducció total o parcial dels continguts d’esta Web, sense citar el seu origen o sol·licitar autorització, excepte en les pàgines en què s’indica expressament una altra circumstància.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL PORTAL

L’accés i ús de la pàgina web www.rbmvalencia.org i tots els subdominis i directoris inclosos davall la mateixa (d’ara en avant, conjuntament denominats com el Portal), així com els servicis o continguts que a través d’ell es puguen obtindre, estan subjectes als termes que es detallen en este Avís Legal, sense perjuí que l’accés a algun dels dits servicis o continguts pogueren precisar de l’acceptació d’unes Condicions Generals addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en este Avís Legal no són de la seua conformitat, preguem no faça ús del Portal, ja que qualsevol ús que faça del mateix o dels servicis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals arreplegats en este text.

El titular es reserva el dret a realitzar canvis en el Portal sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts i servicis que oferix el Portal s’actualitzen periòdicament. Pel fet que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprove sempre la vigència i exactitud de la informació, servicis i continguts arreplegats en el Portal.

Les condicions i termes que s’arrepleguen en el present Avís poden variar, per la qual cosa li invitem que revise estos termes quan visite novament el Portal. El titular no es fa responsable dels danys i perjuís que poguera ocasionar la utilització de les ferramentes i informacions contingudes en el Portal, en relació amb l’adopció de decisions sobre l’inici, desenrotllament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents. En tot cas, la informació i continguts d’esta Web no podrà ser al·legada en processos contradictoris amb la Institució, no assumint cap responsabilitat per les discrepàncies que pogueren existir entre els documents impresos de la Institució i la publicació electrònica en estes pàgines.

HIPERENLLACES

Els usuaris que es proposen establir un hiperenllace entre la seua pàgina web i la del Registre Béns Mobles de València deberán tener en cuenta lo siguiente:

1. L’establiment de l’hiperenllace no implica en cap cas l’existència de relacions entre el Registre Béns Mobles de València i el propietari de la pàgina web en què s’establisca, ni l’acceptació i aprovació per part del Registre Béns Mobles de València dels seus continguts o servicis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el Registre Béns Mobles de València ha autoritzat expressament l’hiperenllace ni que ha supervisat o assumit de totes maneres els servicis oferits o posats a disposició en la pàgina web des de la que s’establix l’hiperenllace.

2. El Registre Béns Mobles de València no es responsabilitza de cap manera ni garantix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o servicis que l’establiment de l’hiperenllace puga oferir. L’usuari assumix davall la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllace.

3. La pàgina web en què s’establisca l’hiperenllace no podrà contindre cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al Registre Béns Mobles de València, excepte aquells signes que formen part del mateix hiperenllace.

4. La pàgina web en què s’establisca l’hiperenllace no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’orde públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

PRIVACITAT

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el titular es compromet al compliment de la seua obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure tractar-los amb confidencialitat. A estos efectes, adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L’arreplega i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels servicis sol·licitats en cada moment per l’usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris.

Es fa constar, no obstant això, que les dades arreplegats per terceres entitats, que oferixen algun servici en este Portal (i per tant redirecciona a l’usuari fora del mateix) seran responsabilitat dels titulars dels respectius dominis (com és la plataforma de pagaments de provisió amb targetes de crèdit).

Vosté tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades personals que obren en els fitxers del REGISTRE BÉNS MOBLES DE VALÈNCIA, sol·licitant-ho per qualsevol mitjà que deixe constància del seu enviament i de la seua recepció. Per a exercir els seus drets, haurà de dirigir-se per escrit al Registrador encarregat del Registre Béns Mobles de València, Plaça América nº2 2ºA, 46004 – València.

EL REGISTRE BÉNS MOBLES DE VALÈNCIA manté els nivells de protecció de les seues dades personals conforme al REIAL DECRET 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i ha establit tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que Vosté facilite al REGISTRE BÉNS MOBLES DE VALÈNCIA, sense perjuí que les mesures de seguretat en Internet no siguen inexpugnables.

REGISTRE BÉNS MOBLES DE VALÈNCIA es reserva la facultat de modificar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En este cas, REGISTRE BÉNS MOBLES DE VALÈNCIA anunciarà els dits canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en el cas que siga necessari, el seu consentiment.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen este Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els servicis del present Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir en ocasió de la visita al Portal o de l’ús dels servicis que en ell es puguen oferir, el Registre Béns Mobles de València i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estiga situat en territori espanyol.