Legislació del Registre del Béns Mobles

Llei de 16 de desembre de 1954 sobre Hipoteca Mobiliària i Penyora sense Desplaçament de possessió (BOE 18/12/54).

Reglament del Registre d’Hipoteca Mobiliària i Penyora sense Desplaçament, aprovat per Decret de 17/06/55. (BOE de 17 de juliol de 1955. Entrada en vigor el 15 d’agost de 1955).

Llei sobre Condicions Generals de la Contractació. Llei 7/1998, de 13 d’abril (BOE núm 89, de 14 d’abril).

Reglament del Registre de Condicions Generals de la Contractació.

Reial Decret 1828/1999, de 3 de desembre (BOE número 306, de 23 de desembre).

Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre, pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals.

Venda a terminis de béns mobles: Llei 28/1998, de 13 de juliol (BOE núm. 167, de 14 de juliol).

Venda a terminis de béns mobles. Ordre del Ministeri de Justícia de 19 de juliol de 1999, per la qual s’aprova l’Ordenança per a registres de venda a terminis de béns mobles. (BOE núm. 172, de 20 de juliol).

Resolució Circular de 22 de desembre de 1998 de la DGRN sobre adaptació dels models de venda a terminis i contractes de finançament a la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre Introducció a l’Euro.

Reial Decret 2032 /1998 , de 25 de setembre , pel qual es modifica el Reglament General de Recaptació (BOE 13/10) . Ordre de 26 de maig de 1999, per la qual es desenvolupa el Reglament General de Recaptació dels Recursos del Sistema de la Seguretat Social (BOE de 4 de juny; correcció d’errors en BOE de 7 d’octubre).

Resolució de la DGRN de 27 de gener de 2000 a la consulta formulada per l’Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit sobre l’Ordenança del Registre de Venda a Terminis de Béns Mobles.

Resolució de la DGRN d’11 d’abril de 2000 sobre el conveni entre la DGRN i la Direcció General de Trànsit respecte a la interconnexió informàtica entre el Registre de Vehicles i el Registre de Béns Mobles . Adhesió del Consell del Poder Judicial de 13 de novembre de 2000. Adhesió de l’Agència Estatal d’Administració Tributària de 17 de maig de 2001.

Resolució de la DGRN de 29 de gener de 2001 per la qual es resol la consulta formulada sobre venda a terminis i arrendaments d’aeronaus.

Resolució de la DGRN de 12 de març de 2001 que resol la consulta sobre la possibilitat de penyora sense desplaçament de possessió sobre vehicles emmagatzemats, nous i seminous.

Resolució de la DGRN de 16 de maig de 2001 que resol la consulta sobre drets susceptibles de penyora sense desplaçament de possessió (com els drets consistents en la venda del dret a la retransmissió televisiva dels partits de futbol, els de publicitat estàtica i altres).

Instrucció de la DGRN de 23 d’octubre de 2001 per la qual s’aprova la clàusula que autoritza la presentació telemàtica dels contractes en el Registre de Béns Mobles.

Resolució de 16 de juliol de 2001, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, que aprova el model de cancel·lació de càrregues existents en el Registre de Béns Mobles procedents de la Direcció General de Trànsit.

Instrucció de 3 de desembre de 2002 de la DGRN per la qual es desenvolupa la de 23 d’octubre de 2001, que aprova la clàusula per a la presentació telemàtica de contractes en el Registre de Béns Mobles, i es resolen altres qüestions amb relació a aquest.

Resolució de 23 d’octubre de 2002 de la DGRN sobre anotació preventiva d’embargament d’un vehicle.