VAIXELLS I AERONAUS

Vaixells: Es regixen per la Llei 14/2014, de 24 de juliol, de Navegació Marítima. El règim registral dels vaixells pot sintetitzar-se així:

 • La inscripció dels vaixells és obligatòria.
 • La primera inscripció del vaixell ha de ser de domini.
 • Està plenament relacionada la inscripció en el Registre de Béns Mobles amb la inscripció administrativa en la Capitania Marítima.
 • Regix el principi de tracte successiu.
 • El vaixell és susceptible d’hipoteca naval.
 • Els actes i els contractes sobre vaixells, com a regla general, estan sotmesos a l’exigència de titulació pública.
 • En principi, només s’inscriuran els actes i els contractes relatius a vaixells de bandera espanyola matriculats a Espanya.
 • Els assentaments del Registre fan prova del domini o propietat dels vaixells, així com de les càrregues imposades sobre aquests.

L’excepció a l’obligatorietat de la inscripció dels vaixells la constituïxen els vaixells esportius o d’esbarjo que s’exploten amb fins lucratius i els d’ús exclusiu de l’esport sense propòsit lucratiu, que es registren en les llistes sisena i setena del Registre de Matrícula Marítim corresponent. A aquests vaixells s’aplica la Resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat de 25 de juliol de 2001.

 

Aeronaus. Es regixen per la Llei 48/1960 de 21 de juliol sobre Navegació Aèria. S’ha de tindre en compte la Resolució de la Direcció dels Registres i del Notariat de 29 de gener de 2001. El règim registral de les aeronaus pot resumir-se així:

 • La inscripció del domini i la resta d’actes de transcendència real sobre aeronaus s’inscriuran en el Registre de Béns Mobles corresponent a la seua matrícula. El Registre Mercantil de Madrid continuarà sent el competent com a regla general, per a la inscripció del domini i la resta de contractes de transcendència real relatius a les aeronaus per ser de moment l’única província on hi ha Registre de matrícula d’aeronaus.
 • D’altra banda, els registradors mercantils provincials a càrrec del Registre de Béns Mobles, seran competents per a inscriure en la seua secció primera els contractes de venda a terminis i arrendaments sobre aeronaus, i determinarà la competència el domicili del comprador o de l’arrendatari.

AUTOMÒBILS I ALTRES VEHICLES DE MOTOR

L’automòbil és el bé registrable per excel·lència, per estar matriculat i per això, ser fàcilment identificable, la qual cosa l’ha fet especialment hàbil per a ser susceptible de servir de garantia creditícia i no sols respecte dels deutes contrets per a la seua adquisició, sinó també per a servir de suport o aval d’altres deutes derivats de relacions o contractes de molt diversa índole. Entre els contractes inscriptibles relatius a automòbils figuren:

 • Els contractes de venda a terminis amb pacte o sense pacte de reserva de domini.
 • Els arrendaments financers –lísing– sobre béns mobles.
 • Altres contractes d’arrendament –rènting, lease back, arrendaments ordinaris–.
 • Hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament.
 • Compravendes ordinàries de béns mobles.
 • Qualssevol contractes onerosos o gratuïts inter vivos o mortis causa sobre aquests béns.

Així el Registre de Béns Mobles és el competent per a donar publicitat de la titularitat jurídica, les reserves de domini i els gravàmens o les limitacions de disposició imposats sobre els béns. La titularitat jurídica quedarà a favor del comprador quan se sol·licite la cancel·lació de la reserva de domini o en un altre cas, per resolució convencional del contracte/dació en pagament, el comprador entregarà el vehicle finançat a l’entitat perquè procedisca en nom seu a la venda d’aquest a un tercer, i s’inscrivirà en aquest cas el vehicle a favor de l’entitat financera. Aquest lliurament s’ha de formalitzar  mitjançant un escrit dirigit a l’entitat financera.

 

Mereix especial menció el tractament que dóna la nova Llei d’Enjudiciament Civil, Llei 1/2000 de 7 de gener, a l’embargament de béns mobles, concretament en l’article 629, que establix la procedència de l’anotació d’embargament tant dels béns mobles com d’altres béns susceptibles d’inscripció registral.

 

La finalitat de l’anotació preventiva d’embargament és impedir que el deutor embargat puga evitar l’embargament decretat simplement disposant del bé a favor de posteriors adquirents.

 

Així mateix, per tractar-se l’automòbil d’un bé moble de perfecta identificació registral serà susceptible d’hipoteca mobiliària, segons el criteri inspirat per la Llei d’Hipoteca Mobiliària i Penyora sense Desplaçament de 16 de desembre de 1954.

 

En matèria d’hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament convé destacar:

 • El Conveni amb Trànsit de 10 de maig de 2000 a què es va adherir el Consell General del Poder Judicial en virtut del qual a partir de l’1 d’abril de 2001, els embargaments sobre vehicles s’anotaran en el Registre de Béns Mobles.
 • La Resolució de 12 de març de 2001 que ha admés la penyora sobre vehicles en estoc, açò és, vehicles nous encara no matriculats i vehicles seminous (matriculats però sense permís de circulació). No planteja cap inconvenient  la penyora sense desplaçament de possessió sobre els estocs de vehicles emmagatzemats, que poden considerar-se compresos dins de les mercaderies i matèries primeres a què es referix el paràgraf 2n de l’article 53 de la Llei.

Legislació aplicable:

MAQUINÀRIA INDUSTRIAL, ESTABLIMENTS MERCANTILS I BÉNS D'EQUIP

La competència per a la inscripció dels béns a què es referix aquesta secció s’atribuirà, respecte als establiments mercantils, al Registre en la demarcació del qual estiga situat el local de negoci en què aquells radiquen i, respecte a la maquinària industrial i els béns d’equip, al Registre corresponent a l’establiment mercantil a què estiguen afectes.

 

L’establiment mercantil és concebut com el conjunt de béns i servicis que permeten a un empresari desenvolupar la seua activitat comercial, o com a indústria o negoci i unitat patrimonial susceptible de ser directament explotada o pendent de ser-ho per formalitats administratives.

 

Les oficines de farmàcia tenen accés al Registre de Béns Mobles atés que són considerades com a establiment mercantil. És d’aplicació el Reial Decret 909/1978 de 14 d’abril sobre establiment, transmissió i integració d’oficines de farmàcia.

ALTRES BÉNS I DRETS

Les seccions 4a i 5a queden obertes a la inscripció d’altres béns i drets.

 

La propietat intel·lectual, igual que la propietat industrial, són drets de propietat sobre béns incorporals i per tant susceptibles d’inscripció en el Registre de Béns Mobles.

 

La seua titularitat està determinada per la inscripció en un registre administratiu específic: el Registre de Propietat Intel·lectual i l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Tant la propietat intel·lectual com la industrial són susceptibles de transmissió i gravamen.

 

Legislació aplicable:

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Té com a objecte la publicitat de les condicions generals de la contractació, així com les resolucions judicials sobre la seua eficàcia. La finalitat principal del Registre és la publicitat general de les condicions generals de la contractació, perquè puguen ser objecte de control a través de les entitats representatives d’interessos col·lectius; entre elles estaran les associacions de consumidors.

 

És un Registre d’inscripció voluntària. En aquest Registre no es depositen contractes sinó clàusules, independentment de la forma privada o pública del contracte que les continga.

 

La voluntarietat és la nota que caracteritza el depòsit de les condicions generals en el Registre. Només excepcionalment, en sectors específics i quan així s’acorde per Reial Decret, el depòsit serà obligatori. No obstant això, s’ha de parlar més pròpiament d’una voluntarietat incentivada pels efectes favorables al depositant que la inscripció produirà. Ací pot trobar la instància de sol·licitud de depòsit de condicions generals.

 

Legislació aplicable:

OBRES I ENREGISTRAMENTS AUDIOVISUALS

Aquesta secció es destina a la inscripció, amb eficàcia enfront de tercers, de les obres i els enregistraments audiovisuals, els seus drets d’explotació i, si és el cas, de les anotacions de demanda, embargaments, càrregues, limitacions de disposar, hipoteques, i altres drets reals imposats sobre aquests, en la forma que es determine reglamentàriament.

 

Legislació: Llei 55/2007 de 28 de desembre, del Cine.