El Registre de Béns Mobles té com a objecte la publicitat dels drets reals derivats d’actes i contractes relatius a béns mobles. Es configura com un Registre de titularitats i de gravàmens, així com de condicions generals de la contractació.

El Registre de Béns Mobles és també el competent per a donar publicitat de la titularitat jurídica, les reserves de domini i els gravàmens o les limitacions de disposició imposats sobre els béns.

Està integrat per les següents seccions classificades per raó de l’objecte:

Vaixells i aeronaus

S’inscriuen els contractes de compravenda, hipoteca, lísing i qualssevol contractes, anotacions d’embargament i la resta de gravàmens sobre vaixells i aeronaus.

Maquinària industrial, establiments mercantils i béns d'equip

En ella s’inscriuran les hipoteques mobiliàries sobre maquinària industrial o establiments mercantils, així com les anotacions d’embargament i la resta de gravàmens sobre tals béns.

Garanties reals

En ella s’inscriuen les hipoteques mobiliaries i peces sense desplaçament sobre drets de propietat industrial i intel·lectual, així com les peces sense desplaçament de possessió sobre collites, fruits, animals, etc.

Automòbils i altres vehicles de motor

És la secció on s’inscriuen les vendes a terminis, lísing, renting i qualssevol contractes, anotacions d’embargament i altres gravàmens sobre automòbils i vehicles de motor.

Altres béns mobles registrables

Ací tindrien cabuda els contractes i gravàmens sobre altres béns tals com a títols valor nominatius, llicències de pesca o unes altres de caràcter administratiu susceptibles de transmissió.

Registre de condicions generals de contractació

En ella es dipositen les condicions generals dels contractes i s’inscriuen les sentències judicials que els afecten.

Obres i Enregistraments audiovisuals

Ací s’inscriurien, amb eficàcia enfront de tercers, de les obres i enregistraments audiovisuals, els seus drets d’explotació.

Preguntes més freqüents

Qui pot presentar documents en l'RBM?
Qualsevol persona, segons establixen els articles 6 de la Llei Hipotecària i 39 del Reglament Hipotecari.
Quan?
El Registre estarà obert al públic, a tots els efectes, inclòs el de presentació de documents, els dies hàbils des de les nou a les dèsset hores, excepte el mes d’agost i els dies 24 i 31 de desembre, que romandrà obert des de les nou a les catorze hores. Els dissabtes romandrà tancat.
Cal fer provisió de fons per a la presentació d'un document?
NOTES SIMPLES 11,50 EUROS
CERTIFICACIONS 60 EUROS
EMBARGAMENTS Y LES SEUES CANCEL·LACIONS 50 EUROS
CONTRACTES 50 EUROS
CANCEL·LACIONS DE RESERVA I LEASING 35 EUROS

En qualsevol cas, els documents que es presenten en el Registre requeriran la provisió de fons adequada a l’acte que es pretén inscriure.

La provisió de fons per als documents presentats en esta Oficina es realitzarà en la pròpia finestreta de la mateixa i la dels documents rebuts per correu o per via fax, haurà d’efectuar-se en el compte ES95 2100 9108 2102 0007 8007, acreditant-se per mitjà de còpia del justificant del dit ingrés que s’acompanyarà a la documentació remesa.

Quin és el termini de despatx dels documents que accedixen al Registre?
Les notes simples i les certificacions s’expediran en un termini de 3 dies. (article 34 de la Ordre de 19 de Juliol de 1999).

La resta de documents es despatxaran en un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la data de l’assentament de presentació.

Pot sol·licitar-se urgència en el despatx d’un document de forma expressa en presentar-lo, la qual serà atesa si les circumstàncies de l’oficina així ho permeten, i en este cas el termini pot reduir-se a 2 dies per a les sol.licituds de certificacions i 4 dies per a la resta de documents.

Quins requisits, en principi, es necessiten per a presentar qualsevol tipus de document?
Publicitat formal: notes i certificacions. Se sol·licita mitjançant instància subscrita pel sol·licitant, persona física, amb indicació de les seues circumstàncies personals i l’objecte sobre el qual es demana la informació. S’expedirà en un termini de 3 dies.

Cancel·lacions per pagament i exercicis d’opció de compra: S’hi ha de presentar carta de la financera amb firma reconeguda i segell de l’entitat en què es faça constar que sol·licita la cancel·lació de la reserva de domini o que s’ha exercitat l’opció de compra per l’arrendatari financer, i la sol·licitud de la inscripció del domini a favor del comprador o l’arrendatari financer.

Pot cancel·lar-se per caducitat la reserva de domini constituïda a l’empara de les normes de l’Ordenança de 1982, si no es va inscriure en el Registre de Béns Mobles i haguera transcorregut un any des del pagament de l’últim venciment.

Contractes: tant els contractes de finançament com els de lísing poden accedir al Registre bé amb les firmes de tots els intervinents en tots els fulls o bé per estar intervinguts per notari.

Escriptures: hi ha de constar justificació d’haver-se sol·licitat o practicat la liquidació dels tributs corresponents a l’acte que es pretén inscriure (article 86 del Reglament del Registre Mercantil).